< Terug

Thema: Aandeelhouders

Bijzonder verslag bij quasi-inbreng (bvba/nv)

Bijzonder verslag bij quasi-inbreng (bvba/nv)

Bij een quasi-inbreng moet er een bijzonder verslag zijn van de zaakvoerder (bvba) of de bestuurder (nv).

In de notulen van de algemene vergadering zal er verwezen worden naar dit verslag.

Dit verslag wordt opgemaakt door de bedrijfsrevisor. Die komt namelijk tussen bij een quasi-inbreng om te controleren of de aan de vennootschap verkochte goederen wel de geschatte waarde vertegenwoordigen.

Ingevolge een KB van 8 oktober 2008 is het zogenaamde bedrijfsrevisoraal verslag uit artikel 220 W.Venn (bvba) en 447 (nv) niet meer vereist wanneer er een quasi-inbreng plaatsvindt:

  1. in de vorm van effecten of geldmarktinstrumenten die gewaardeerd worden tegen de gewogen gemiddelde koers waartegen zij gedurende drie maanden voorafgaandelijk aan de daadwerkelijke datum van de verwezenlijking van de inbreng in natura op een of meer gereglementeerde markten zijn toegelaten;
  2. in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in punt 1 bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten die reeds door een bedrijfsrevisor gewaardeerd zijn en wanneer er aan de volgende voorwaarden voldaan is:
    1. de waarde in het economische verkeer werd bepaald op een datum die niet meer dan zes maanden voorafgaat aan de effectieve datum van de inbreng;
    2. de waardering is uitgevoerd met inachtneming van de algemeen aanvaarde normen en beginselen voor de waardering van de categorie ‘vermogensbestanddelen’ die de inbreng vormen;
  3. in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan degene die vermeld worden in punt 1, waarbij de waarde in het economische verkeer van elk vermogensbestanddeel afgeleid is uit de jaarrekeningen van het voorafgaande boekjaar mits de jaarrekeningen door de commissaris of door de met de controle van de jaarrekeningen belaste persoon gecontroleerd werden en mits het verslag van die persoon een verklaring zonder voorbehoud bevat.

Uiteraard is het nog toegestaan om toch een bedrijfsrevisoraal verslag te laten opmaken. Dit biedt toch wat meer rechtszekerheid. Binnen de maand na de effectieve datum van de inbreng moet er een verklaring neergelegd worden ter griffie met de vereiste inlich­tingen. Deze verklaring wordt vervolgens bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

 

 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878