Resultaten

 
Resultaat 1 van 5 resultaten
 • Procedure - Hoofdstuk 4 - Invordering van de belasting - A. Algemeen - R 650
  R 650 Bevoegde ambtenaren Het gaat om de ontvangers der directe belastingen (art. 138 KB/WIB 92).Ze beschikken, binnen de uitoefening van hun opdracht, over dezelfde onderzoeks­bevoegdheden als de ambtenaren belast met de vestiging van de belasting (R 145). Deze bevoegdheden worden niet beperkt door het bankgeheim (art. 319bis WIB 92).
  Klik hier
 • Procedure - Hoofdstuk 4 - Invordering van de belasting - B. Betaling van de belastingschuld - R 685
  R 685 Betalingstermijn Principe De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het AB (R 415) of, voor een elektronisch AB (R 665), binnen de twee maanden vanaf de datum waarop ze ter beschikking gesteld werd van de belastingplichtige.Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn wordt een nalatigheidsinterest aan­gerekend (R 705).De termijnberekening gebeurt volgens de volgende regels (Comm. IB 412/1):de termijn wordt in dagen gerekend;de termijn vangt aan op de dag die volgt...
  Klik hier
 • Procedure - Hoofdstuk 4 - Invordering van de belasting - C. Interesten - 1. Nalatigheidsinteresten - R 705
  R 705 Begrip Het gaat om de sommen verschuldigd door de belastingplichtige, bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijnen (R 685).
  Klik hier
 • Procedure - Hoofdstuk 4 - Invordering van de belasting - D. Vervolging - 1. Algemeen - R 750
  R 750 Principe In geval van niet-betaling van de belastingschuld door de belastingplichtige, is er voorzien in een geheel van procedures die de Administratie toestaan om de invordering voort te zetten door middel van gedwongen uitvoering.De vervolgingen worden uitgeoefend door gerechtsdeurwaarders of door deur­waarders van de directe belastingen (art. 167 KB/WIB 92). Deze opdracht wordt hen toevertrouwd door de ontvanger door middel van een dwangschrift (art. 298, §2, lid 1 WIB 92; art. 147 KB/WIB 92).De...
  Klik hier
 • Procedure - Hoofdstuk 4 - Invordering van de belasting - E. Rechten van de Schatkist - R 790
  R 790 In haar hoedanigheid van schuldeiser geniet de Schatkist bijzonder uitgebreide rechten om de inning van de belastingschulden te verzekeren.Onder de uitdrukking ‘rechten van de Schatkist’ verstaat men, in het kader van deze uiteenzetting, alle dwangmiddelen (andere dan de vervolgingen (R 750)) waarover de Administratie beschikt op de goederen en de inkomsten van de schuldenaar van de belasting en ten aanzien van bepaalde derden.
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 5 resultaten