Resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 25 resultaten
 • Procedure - Hoofdstuk 1 - Aangifte - 1. Aangifteverplichting - b. Vennootschapsbelasting - R 15
  R 15 Alle vennootschappen die aan de venn.b. onderworpen zijn, moeten jaarlijks hun fiscale aangifte overleggen aan de Administratie der directe belastingen.Voor ontbonden en vereffende vennootschappen rust deze verplichting op de vereffenaar. Voor de zonder vereffening ontbonden vennootschappen (fusie, gelijk­gestelde verrichting of splitsing) rust ze, naargelang van het geval, op de overnemende vennootschap of op de verkrijgende vennootschappen.De aangifte mag eveneens ingediend worden door een lasthebber,...
  Klik hier
 • Procedure - Hoofdstuk 1 - Aangifte - 2. Vorm van de aangifte - b. Vennootschapsbelasting - R 45
  R 45 Indieningswijze De aangifte moet in principe elektronisch ingediend worden, via de toepassing Biztax (art. 2 KB 07.02.2014). Slechts in uitzonderlijke gevallen, namelijk wanneer de vennootschap (of haar lasthebber) niet over de nodige informaticasystemen beschikt, mag de aangifte op papier gebeuren, via het document 275.1.Toelichting Wanneer een aangifte ingediend werd via Biztax en de indieningstermijn nog niet verstreken is, kan deze nog gewijzigd worden (één enkele keer, op voorwaarde dat de inkohiering...
  Klik hier
 • Procedure - Hoofdstuk 1 - Aangifte - 3. Indieningstermijn - b. Vennootschapsbelasting - R 90
  R 90 Wettelijke neerleggingsdatum Principe De termijn die aan vennootschappen opgelegd wordt om hun aangifte bij de Administratie te laten toekomen, mag in principe:niet korter zijn dan een maand vanaf de datum van goedkeuring van de balans en de jaarrekening door de algemene vergadering;noch langer zijn dan zes maanden vanaf de afsluitingsdatum van het boekjaar.Een aangifte die niet bij de Administratie toekomt binnen de opgelegde termijn, wordt als laattijdig beschouwd (R 125).
  Klik hier
 • Procedure - Hoofdstuk 1 - Aangifte - 4. Plaats - b. Vennootschapsbelasting - R 110
  R 110 Wordt de aangifte ingediend op papier, dan moet deze ingediend worden bij het controlecentrum van de plaats waar het fiscaal domicilie van de vennootschap gevestigd is.Het is de toestand op de dag na de datum van afsluiting van het boekjaar die bepalend is (Comm. IB 30/35, 2; parl. vr. nr. 138, Pieters, 18.11.2003).
  Klik hier
 • Procedure - Hoofdstuk 1 - Aangifte - 5. Bewijswaarde - R 115
  R 115 De fiscale aangifte, waaraan een vermoeden van juistheid verbonden is (art. 339, lid 1 in fine WIB), verbindt de belastingplichtige, tenzij ze het bewijs levert dat ze zich in feite of in rechte vergist heeft bij het invullen van de aangifte (Comm. IB 305/33; Comm. IB 339/2).Het vermoeden van juistheid van de aangifte is zowel aan de belastingplichtige als aan de Administratie tegenstelbaar en betreft zowel de inkomsten als de andere aangegeven elementen (Comm. IB 339/2). Ze heeft niettemin enkel...
  Klik hier
 • Procedure - Hoofdstuk 1 - Aangifte - 6. Controle - R 120
  R 120 Het vermoeden van juistheid betreffende de fiscale aangifte ontneemt de Administratie niet haar recht om tot controle over te gaan.Om dit te doen, gebruikt ze:de eigen controlemaatregelen waarover ze kan beschikken zonder een beroep te moeten doen op de tussenkomst van de vennootschap of van derden;de onderzoeksbevoegdheden die de wet haar toegekend heeft (R 145).Toelichting De eigen controlemaatregelen van de Administratie zijn de raadpleging van het ‘Bestand van de natuurlijke personen’ en van...
  Klik hier
 • Procedure - Hoofdstuk 1 - Aangifte - 7. Sancties - R 125
  R 125 In geval van niet-aangifte, van laattijdige aangifte of van een aangifte die vormgebreken vertoont (R 60), kan de Administratie:beschikken over een buitengewone termijn van drie jaar om de belasting te vestigen (R 435);overgaan tot de aanslag van ambtswege (R 550);de belasting vestigen op basis van een minimale forfaitaire winst (R 570);belastingverhogingen toepassen en/of een administratieve boete opleggen (R 1250 - R 1260).
  Klik hier
 • Procedure - Hoofdstuk 2 - Controle en bewijsmiddelen - A. Controle en onderzoeken - 1. Algemeen - R 130
  R 130 Om een juiste vestiging en inning van de belasting te verzekeren, beschikt de fiscale Admini­stratie over een reeks wettelijk vastgelegde onderzoeks- en controle­bevoegdheden.Deze bevoegdheden kunnen uitgeoefend worden ten aanzien van de belasting­plichtige zelf, van derden of instellingen, van openbare inrichtingen en diensten, die, onder voorbehoud van het beroeps- en het bankgeheim (R 235), tot medewerking gehouden zijn.Toelichting a. De Administratie kan onderzoeken verrichten (en eventueel aanvullende...
  Klik hier
 • Procedure - Hoofdstuk 2 - Controle en bewijsmiddelen - B. Bewijsmiddelen - 1. Algemeen - R 290
  R 290 Aangifte Het vermoeden van juistheid van de fiscale aangifte betekent dat de Administratie in principe op deze grondslag haar belasting zal vestigen (art. 339, lid 1 WIB).Ze is evenwel niet gehouden om de inkomsten en andere door de belastingplichtige aangegeven elementen als basis te nemen voor de inkomstenbelasting wanneer deze volgens haar onjuist zijn, maar het is aan haar om het bewijs te leveren van elk ander, niet-aangegeven inkomen dat ze wenst te belasten (Cass., 25.01.1993).
  Klik hier
 • Procedure - Hoofdstuk 3 - Aanslag - 1. Algemeen - R 405
  R 405 Begrip Men verstaat onder ‘aanslag’ de vestiging van de belasting, zijnde het vast­stellen door de Administratie der directe belastingen van de door de belastingplichtige verschuldigde belasting (art. 339 WIB). De belasting wordt gevestigd door middel van inkohiering, binnen een bepaalde termijn.
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 25 resultaten