Nieuws toegevoegd op: 07.10.2019

Recentste nieuws

Vennootschapsbelasting - Aanslag geheime commissielonen

Aanslag geheime commissielonen: Grondwettelijk Hof fluit fiscus terug!

Het Grondwettelijk Hof heeft met een arrest van 26 september 2019 het toepassingsgebied van de aanslag geheime commissielonen ingeperkt. Wat moet u hierover weten?

Aanslag geheime commissielonen. Bepaalde kosten zijn slechts aftrekbaar als zij verantwoord worden door individuele fiches en een samenvattende opgave. Op grond daarvan kan de administratie immers nagaan of de betrokken uitgaven in hoofde van de verkrijger aangegeven werden en of zij correct aan de belasting onderworpen werden.

Respecteert een vennootschap deze documentatieverplichting niet, dan is zij in principe onderworpen aan de aanslag geheime commissielonen van 102% of 51%.

Fiscus voorziet twee ontsnappingsmogelijkheden. Deze aanslag zal echter niet van toepassing zijn wanneer (art. 219, lid 6 en 7 WIB):

  • de begunstigde deze vergoedingen of voordelen zelf tijdig opgenomen heeft in zijn aangifte;
  • de fiscale administratie de verkrijger op ondubbelzinnige wijze geïdentificeerd heeft binnen uiterlijk twee jaar en zes maanden volgend op 1 januari van het betreffende aanslagjaar.

Grondwettelijk Hof biedt nu een derde mogelijkheid aan! Vond de identificatie van de begunstigde pas plaats na het verstrijken van bovenstaande identificatietermijn, dan was de aanslag geheime commissielonen van toepassing, ook al slaagde de fiscus er alsnog in om de verkrijger binnen de aanslagtermijn van drie jaar te belasten.

In een recent arrest heeft het GwH nu besloten dat de aanslag geheime commissielonen in dergelijk geval niet mag opgelegd worden (GwH, arrest 125/2019, 26.09.2019)! Er zou in dat geval immers sprake zijn van een dubbele belasting, hetgeen in strijd is met het vergoedend karakter van deze aanslag.

Slaagt de fiscus erin de verkrijger van het voordeel tijdig te belasten, dan mag er geen aanslag geheime commissielonen meer opgelegd worden, ook al werd de begunstigde pas na de wettelijke termijn van 2 jaar en 6 maanden geïdentificeerd!

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
klantenservice@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878