Organisatie en structuur

Werken met meerdere vennootschappen

17. Fiscale aspecten van intragroepsreorganisaties

Om hun concurrentiepositie te verbeteren gaan vennootschappen vaak samenwerken om aldus gebruik te kunnen maken van zgn. synergie-effecten. Hiermee wordt gedoeld op situaties waarbij het resultaat van een geheel meer bedraagt dan de optelsom van de individuele componenten van dat geheel. Precies om deze bedrijfseconomisch zeer relevante reden is het de moeite waard om die separate blokken te verenigen tot één groter geheel.
In het licht daarvan is het derhalve niet ondenkbeeldig dat een vennootschap of een groep van vennootschappen tijdens haar of hun bestaan betrokken is of zijn bij enigerlei vorm van reorganisatie. Deze kan gestructureerd worden als bv. een fusie, (partiële) splitsing,...